Na osnovu člana 24 Zakona o elektronskim medijima (,,Službeni list Crne Gore“ br. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16, 92/17, 82/20), člana 23 Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera „Radio Bijelo Polje“ ("Sl.list CG - opštinski propisi", br.25/11 i 11/18), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje  objavljuje:

 

J A V N I    P O Z I V

za predlaganje kandidata za člana Savjeta Lokalnog javnog emitera

„Radio Bijelo Polje“ iz reda nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava osoba sa invaliditetom, udruženja penzionera, mladih

 

       1.Članovi Savjeta biraju se iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti Radija Bijelo Polje, koji imaju visoku stručnu spremu, koji su državljani Crne Gore i koji imaju prebivalište u Bijelom Polju. 

      2.Članovi Savjeta ne mogu biti:

- poslanici i odbornici;

- lica koja bira, imenuje ili postavlja Predsjednik Crne Gore, Skupština Crne Gore ili Vlada;

- funkcioneri političkih stranaka (predsjednici stranaka, članovi predsjedništava, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri);

- vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, zaposleni, lica pod ugovorom i sl., koji imaju interesa u pravnim licima koja se bave djelatnošću proizvodnje, emitovanja i/ili distribucije radijskog i/ili televizijskog programa ili drugih AVM usluga i sa njima povezanim djelatnostima (oglašavanje, elektronske komunikacije i sl.);

- lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, korupcije, prevare ili krađe, bez obzira na izrečenu kaznu ili su pravosnažno osuđena za drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju pravne posljedice osude;

- lica koja su bračni drugovi lica navedenih u alineji 1 do 4 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u pravoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva i srodstvu po tazbini.

 

      3.Ovlašćeni predlagači:

 - nevladine organizacija koje se bave zaštitom prava osoba sa invaliditetom, udruženja penzionera, mladih - jednog kandidata.

 

  1. Predlog za imenovanje člana Savjeta sadrži: ime i prezime, adresu i kratku biografiju predloženog kandidata i mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog predlagača, odnosno ovlašćenih predlagača.

Predlog kandidata za člana Savjeta podnosi se na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine nadležno za imenovanja.

Uz predlog se dostavlja: dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Bijelom Polju; dokaz o stručnoj spremi predloženog kandidata; izjava predloženog kandidata o prihvatanju kandidature.

Nevladine organizacije kao predlagači dužne su da, pored navedenih dokaza dostave i:

- dokaz o upisu u registar nevladinih organizacija kod nadležnog organa državne uprave;

- osnivački akt i statut, u tekstu koji se nalazi kod nadležnog organa državne uprave;

- izvještaje o radu i finansijske izvještaje za prethodne tri godine.

 

  1. Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana Savjeta, ako ispunjava sljedeće uslove:

- da je kod nadležnog organa državne uprave registrovana najmanje tri godine prije objavljivanja javnog poziva za podnošenje predloga za imenovanje Savjeta;

- da u osnivačkom aktu i Statutu ima kao osnovne ciljeve i zadatke djelovanja pitanja iz oblasti medija i one koje se bave ljudskim pravima, emancipacijom žena, obrazovanjem, ekologijom i umjetnošću i da se u prethodne tri godine kontinuirano bavi ovim pitanjima.

 

  1. Predlog kandidata za člana Savjeta podnosi se na propisanom obrascu i sadrži: ime i prezime, adresu i kratku biografiju predloženog kandidata i mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog predlagača, odnosno ovlašćenih predlagača.

Ovlašćeni predlagač je dužan da uz predlog kandidata za člana Savjetac dostavi:

- dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Bijelom Polju;

- dokaz o stručnoj spremi predloženog kandidata;

- izjavu predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoji smetnja iz tačke 2 i 3 ovog poziva za njegovo imenovanje za člana Savjeta.

 

  1. Predlog kandidata za člana Savjeta Lokalnog javnog emitera “Radio Bijelo Polje”, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se neposredno na pisarnici Opštine Bijelo Polje ili putem pošte na adresu Skupština opštine Bijelo Polje - Odbor za izbor i imenovanja, ul . Slobode bb. Bijelo Polje, u roku od 45 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

Obrazac za podnošenje predloga za imenovanje člana Savjeta objaviće se uz javni poziv na web sajtu Opštine Bijelo Polje.  

 

  1. Rok za podnošenje predloga za imenovanje člana Savjeta teče od dana objavljivanja Javnog poziva u Dnevnom listu ,,Pobjeda“.

 

  1. Javni poziv će se objaviti  u Službenom listu Crne Gore-opštinski propisi, dnevnom listu ,,Pobjeda“ i  na web sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me

          

Broj: 02-016/23-203                                                                          ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

02.03.2023.godine

 

Predsjednik Odbora,

Abaz Dizdarević, s.r.


Obrazac- Predlog za imenovanje člana Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje...pdf