OBAVJEŠTENJE

 o datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere kompetencija, znanja i sposobnosti

 Poštovani,

        Obavještavamo vas da će se postupak provjere kompetencija, znanja i sposobnosti po javnom konkursu, broj 04/5-9371 od 17.10.2018 godine, koji je Sekretarijat za lokalnu samoupravu dana 08.08.2018. godine objavio za potrebe Odbora za izbor i imenovanja za radno mjesto sekretar Skupštine opštine Bijelo Polje, održati dana 13.12.2018. godine (četvrtak)u prostorijama Skupštine Opštine.

            Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta iz kategorije visoki rukovodni kadar, počinje testiranjem u pisanoj formi.

            Testiranje u pisanoj formi podrazumijeva izradu pisanog rada, koji sadrži sagledavanje prioriteta i predloga za unapređenje procesa rada, odnosno stanja u oblasti rada za koju se kandidat imenuje, odnosno postavlja.

            Izrada pisanog rada traje najduže 60 minuta.

            Kandidat koji je ostvario više od 50% bodova na testiranju u pisanoj formi može pristupiti strukturiranom intervjuu.

            Na strukturiranom intervjuu kandidat, pred svim članovima Komisije izlaže pisani rad u trajanju do 15 minuta, nakon čega se kandidatu postavljaju pitanja.

            Postupku provjere kompetencija, znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa:

 

  1. Ajsela Pačariz u 11:00 časova.

                       

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja indetiteta, Komisiji daju na uvid ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel: 050/432-270

 

Br: 02/1-11332

Bijelo Polje, 07.12.11.2018. godine

 

                                                                                            

Predsjednica Odbora

Vesna Pavićević

 

CRNA GORA

OPŠTINA BIJELO POLJE

SKUPŠTINA OPŠTINE

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA