Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 a u vezi sa članom 70 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21)  s a z i v a m:

 

 

TRINAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 28.10. 2023. godine (subota)  sa početkom u 12 časova u sali Skupštine opštine.

 

Na osnovu člana 28 Zakona o elektronskim medijima (“Sl.list CG” br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13, 55/16 i 92/17,82/20), člana 24 Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje („Sl.list RCG-Opštinski propisi“ br. 25/11 i 11/18) i Javnog poziva broj 02-016/23-440 objavljenom u Dnevnom listu „Pobjeda“ 30.08.2023.godine, Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje objavljuje

 

LISTU

blagovremenih i potpunih predloga kandidata za imenovanje člana Savjeta Lokalnog javnog emitera „Radio Bijelo Polje“ iz oblasti mjesnih zajednica

 

Na osnovu člana 152  Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – opštinski propisi” br. 19/18, 19/18, 42/20 i 23/21), objavljuje se

P o z i v


Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća za XII sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje

            Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Bijelom Polju, da podnesu prijave za učešće u radu XII sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, koja je zakazana za 09.10. 2023. godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG" br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21) sazivam: 

 

DVANAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE 

 

           Sjednica će se održati 09.10.2023. godine, (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top