Na osnovu člana 152 Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – Opštinski propisi” br. 19/18), objavljuje se

                        P o z i v                         

Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na XX sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje

           Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Bijelom Polju, da podnesu prijave za učešće u radu XX sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, koja je zakazana za 30. 03. 2021. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sali JU Centar za kulturu “Vojislav Bulatović-Strunjo”.      

     Odredbama člana 149 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo predviđeno je da predstavnik nevladine organizacije može učestvovati u radu sjednice Skupštine, ukoliko nevladina organizacija ispunjava sledeće uslove:      

  - da je registrovana najmanje godinu dana;       

- da ima sjedište na teritoriji opštine;       

- da je u prethodnoj godini: realizovala jedan ili više projekata u opštini ili učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u opštini ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije od značaja za opštinu, ili učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u opštini;     

   - da u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za predmetnu oblast i      

  - da ima članove koji posjeduju iskustvo i poznaju predmetnu temu, ili ima saradnike koji posjeduju stručne reference po predmetnim temama.        

  Nevladina organizacija koja ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, ima pravo da predloži, odnosno imenuje predstavnika nevladine organizacije koji će učestvovati u radu sjednice.         

Uz prijavu za učešće na XX sjednicu Skupštine, nevladina organizacija je dužna dostaviti Službi Skupštine:       

- prijavu za učešće u radu sjednice, potpisanu od strane lica koje je ovlašćeno da zastupa ili predstavlja nevladinu organizaciju, sa dokumentacijom na osnovu koje se utvrđuje ispunjenost uslova iz prethodnog člana;       

- Statut nevladine organizacije;     

   - Odluku o osnivanju nevladine organizacije;      

  - izjavu ovlašćenog lica za zastupanje ili predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nema članova organa političkih partija i javnih funkcionera, u smislu propisa o sprečavanju sukoba interesa kao i dokumenta propisana članom 150 Poslovnika iz kojih se da zaključiti da ispunjava uslove za učešće u radu sjednice.         

Prijavu za učešće na sjednicu Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine preko Građanskog biroa opštine Bijelo Polje, ul. Slobode bb. ili elektronskim putem na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

       Prijavu za učešće na sjednicu Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine, najkasnije 7 dana prije održavanja sjednice Skupštine, s tim što su dužne da navedu tačku dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici Skupštine.   

                                     

   SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE