Na osnovu člana 152  Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – Opštinski propisi” br. 19/18, 19/18,42/20 i 23/21), objavljuje seP o z i v
Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na XXV sjednicu

Skupštine opštine Bijelo Polje


            Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Bijelom Polju, da podnesu prijave za učešće u radu XXV sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, koja je zakazana za 29.10.2021. godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21)  s a z i v a m:

 

DVADESET ČETVRTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 04.10.2021. godine, (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u sali JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović – Strunjo“.

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21)  s a z i v a m:

 

DVADESETPETU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 29.10.2021. godine, (petak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

Na osnovu člana 36 Zakona o elektronskim medijima (,,Službeni list Crne Gore“ br. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16, 92/17, 82/20), člana 23 Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera „Radio Bijelo Polje“ ("Sl.list CG - opštinski propisi", br.25/11 i 11/18), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, objavljuje:

 

J A V N I P O Z I V

za predlaganje kandidata za člana Savjeta Lokalnog javnog emitera „Radio Bijelo Polje“

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top