Na sedmoj sjednici Skupštine opštine Bijelo Polje koja je održana danas usvojene su brojne značajne odluke.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović obrazlažući Izvještaj o svom radu i radu organa i službi lokalne uprave istakao je da Opština uz podršku Vlade Crne Gore, realizuje strateške projekte od državnog značaja Ski centar Bjelasica, Đalovića pećina i projekat izgradnje kolektora sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda, ali i brojne druge  projekte.

Smolović smatra da je lokalna uprava  postigla zavidan nivo stabilnosti, a uz istrajnost u strategiji održivosti planiranih mjera, vjerujemo da je period koji je pred nama, period stabilizacije i održivosti javnih finansija na lokalnom nivou.

- Prvenstveno kroz realizaciju brojnih infrastrukturnih i kapitalnih projekata, kreiramo dobar ukupni ambijent za razvoj privrede i bolji život građana. Na taj način stvaramo nove prilike za naše građane i otvaramo nova radna mjesta. I u narednim godinama ćemo nastaviti realizaciju započetih projekata i stvoriti pretpostavke za nove projekte. Uz olakšice predviđene za investicije u Biznis zonama: Nedakusi, Cerovo, Vraneška dolina, Bistrička dolina i novoosnovanim biznis zonama: Rakonje-Ravna Rijeka i Ribarevine – Poda, očekujemo dinamičniju investicionu aktivnost i brže otvaranje novih radnih mjesta, kako bi se smanjivala nezaposlenost i povećavao životni standard naših građana. Na osnovama Odluke o biznis zonama i Vladine uredbe o stimulansu investicija, u Bijelom Polju je nedavno ponovo počela proizvodnja kisjele vode „Rada”. Dvije nove proizvodne linije za pet i staklenu ambalažu imaće kapacitet 15.000 litara vode na sat, odnosno godišnje oko 100 miliona litara, što je dovoljno da zadovolji potrebe Crne Gore za kisjelom vodom. Ono što posebno ističemo je, da je potpuno nova fabrika zadržala staro ime brenda „Rada”, po kojoj je Bijelo Polje bilo prepoznatljivo širom regiona. Kompletna investicija iznosi  4 miliona eura, rekao je Smolović.

Skupština je osim Izvještaja o radu predsjednika Opštine, organa i službi lokalne uprave, Izvještaja o realizaciji Programa rada Skupštine za 2018.godinu podržala i Predlog Odluke o organizovanju Službe Skupštine; Predlog Odluke o organizovanju JU Centar za djelatnosti kulture „Vojislav Bulatović-Strunjo“; Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Centar za djelatnosti kulture „ Vojislav Bulatović-Strunjo“; Predlog Odluke o određivanju naselja koja pripadaju području osnovnih škola na teritoriji opštine Bijelo Polje; Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o sufinansiranju izgradnje stambeno-poslovnog centra; Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa broj 1 Ugovora o sufinansiranju izgradnje stambeno-poslovnog centra; Predlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa za opštinu Bijelo Polje; Predlog Odluke o refinansiranju kreditnih obaveza Opštine Bijelo Polje; Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu; Predlog Odluke o davanju saglasnosti za skidanje tereta otuđenja i opterećenja; Predlog Odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Vladi Crne Gore; Izvještaj o radu i poslovanju DOO “Parking – servis” Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu; Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju “Tisa” za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu; Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove “Ratkovićeve večeri poezije” za 2018.godinu, sa Programom rada za 2019.godinu; Izvještaj o radu OO “Crveni krst” Bijelo Polje za 2018.godinu, sa Programom rada za 2019.godinu.