Četrnaesta sjednica lokalnnog parlamenta završena je nakon višečasovne rasprave, a odbornici su usvojili sve tačke dnevnog reda.

Predsjednik SO Bijelo Polje, Abaz Dizdarević, kazao je po završetku sjednice da se danas diskutovalo o jako važnim temama, kao što je borba protiv virusa COVID19, ali i rad predjsednika i organa lokalne samouprave.

„Dobili smo opsežan izvještaj od strane Opštinskog tima za zašttu i spašavanja uz video prezentaciju aktivnosti i rezultata preduzetih na lokalnom nivou u cilju sprečavanja širenja virusa korona. Takođe, na dnevnom redu je bio i  izvještaj o radu predsjednika Opštine i organa loklane samouprave, što je jako značajna tačka sa aspekta finansija , ali i sa svih drugh aspekata“, rekao je Dizdarević.

Predsjednik SO Bijelo Polje kazao  je da je raspravi o svim važnim pitanjima mjesto u parlamentu.

„Odbornci bi trebalo da se susreću upravo ovdje i da ovdje razmjenjuju argumente o svim važnim temama i pitanjima. Međutim, određeni broj njih se odlučuje za neke druge vidove komunickacije, ali mi ćemo biti raspoloženi da ovdje diskutujemo o svemu, naravno u duhu demokratije“, poručio je Dizdarević.

Odbornici SO Bijelo Polje usvojili su na 14. zasijedanju Informaciju o aktivnostima Opštinskog tima za zaštitu i spašavanja za period od 6.marta do 30. aprila 2020.godine, Odluku o paketu ekonomskih mjera sa ciljem ublažavanja posledica po privredu i građane Bijelog Polja nastalih usljed pandemije COVID 19 virusa; izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine, kao i o izvještaju o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave za prethodnu godinu.

Nakon rasprave usvojen je i prijedlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Bijelo Polje za 2019.godinu; programi mjera za podsticaj poljoprivrede, ruralnog i održivog razvoja za 2020. godinu, kao i izvještaje o realizaciji programa za prethodnu.

Takođe, podršku parlamenta dobile su i odluke predsjednika Opštine od 31.3. i 27.3. 2020. godine, kao i rješenja predjsednika od 16. marta.

Podržan je i Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Bijelo Polje, Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izbor Rade Đerić za v.d. direktora JU Centra za podršku djeci i porodici, predlog Odluke o finansiranju gerontodomaćica u 2020. za šta je izdvojeno 25.000. eura.

Nakon glasanja usvojen je Predlog Odluke o dodjeli sredstava za finansiranje organizacija osoba sa invaliditetom koje čine koaliciju „Savez“, kao i predlog Odluke o davanju saglasnosti za korišćenje nepokretnosti.

Usvojene su i naknadno uvrštene tačke u dnevni red i to: Predlog o Odluke o prenosu prava korišćenja i upravljanja nepokretnostima Dnevnog centra „Tise“, Predlog Odluke o učešću Opštine u troškovima i izgradnje i rekonstrukcije putne infratsukture na osnovu ugovora sa Ministarstvom odbrane, Predlog Odluke o prestanku mandata članu odbora direktora DOO Vodovod Bistrica, Predlog Odluke o prestanku mandata predsjedniku UO Centra  za sport i rekreaciju, Predlog Odluke o prestanku mandata  predsjednika Odbora direktora DOO Lim i Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za Statut i propise.