Na osnovu člana 152 Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – Opštinski propisi” br. 19/18), objavljuje se 

P o z i v

Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na XVIII sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje

           Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Bijelom Polju, da podnesu prijave za učešće u radu XVIII sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, koja je zakazana za 24.12.2020. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sali JU Centar za kulturu “Vojislav Bulatović-Strunjo”. 

           Odredbama člana 149 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo predviđeno je da predstavnik nevladine organizacije može učestvovati u radu sjednice Skupštine, ukoliko nevladina organizacija ispunjava sledeće uslove: 

       - da je registrovana najmanje godinu dana;

       - da ima sjedište na teritoriji opštine;

       - da je u prethodnoj godini: realizovala jedan ili više projekata u opštini ili učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u opštini ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije od značaja za opštinu, ili učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u opštini;

       - da u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za predmetnu oblast i

       - da ima članove koji posjeduju iskustvo i poznaju predmetnu temu, ili ima saradnike koji posjeduju stručne reference po predmetnim temama. 

        Nevladina organizacija koja ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, ima pravo da predloži, odnosno imenuje predstavnika nevladine organizacije koji će učestvovati u radu sjednice. 

         Uz prijavu za učešće na XVIII sjednicu Skupštine, nevladina organizacija je dužna dostaviti Službi Skupštine: 

       - prijavu za učešće u radu sjednice, potpisanu od strane lica koje je ovlašćeno da zastupa ili predstavlja nevladinu organizaciju, sa dokumentacijom na osnovu koje se utvrđuje ispunjenost uslova iz prethodnog člana; 

       - Statut nevladine organizacije;

       - Odluku o osnivanju nevladine organizacije;

       - izjavu ovlašćenog lica za zastupanje ili predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nema članova organa političkih partija i javnih funkcionera, u smislu propisa o sprečavanju sukoba interesa kao i dokumenta propisana članom 150 Poslovnika iz kojih se da zaključiti da ispunjava uslove za učešće u radu sjednice. 

         Prijavu za učešće na sjednicu Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine preko Građanskog biroa opštine Bijelo Polje, ul. Slobode bb. ili elektronskim putem na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

       Prijavu za učešće na sjednicu Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine, najkasnije 7 dana prije održavanja sjednice Skupštine, s tim što su dužne da navedu tačku dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici Skupštine.

       

    SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE