Na osnovu člana 19 Odluke o  Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave , ("Službeni list RCG - opštinski propisi", br. 02/06 ), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, objavljuje:

 

J A V N I  P O Z I V

za predlaganje kandidata za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

 I Kandidate za članove Savjeta mogu predložiti: stručne institucije, organizacije, nevladine organizacije i stručna udruženja, mjesne zajednice, asocijacija lokalnih vlasti i građani.

II Savjet ima predsjednika i šest članova. Za člana Savjeta može biti izabrano lice iz reda istaknutih i uglednih građana opštine i stručnjaka iz oblasti od značaja za lokalnu samoupravu.

III Za člana Savjeta ne može biti biran:

-poslanik ili odbornk;

-lokalni funkcioner, starješina organa lokalne uprave i rukovodilac javne službe koje vrše javna ovlašćenja;

-izabrana, imenovana i postavljena lica u Vladi Republike Crne Gore i organima državne uprave;

-funkcioneri i članovi organa političkih stranaka (predsjednici stranaka, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri);

-lice koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo protiv službene dužnosti, bez obzira na izrečenu kaznu, ili je pravosnažno osuđeno za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 (šest) mjeseci.

IV Rok za predlaganje kandidata je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

V Predlog kandidata za člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave podnosi se Odboru za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, ulica Slobode b.b.

 

Javni poziv će se objaviti u dnevnom listu ″Pobjeda″ i na web sajtu Opštine Bijelo Polje.

NAPOMENA: Bliže infomacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti u Službi Skupštine, tel. 431-682.

 

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA

Abaz Kujović