Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG" br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21) sazivam: 

 

DVANAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE 

 

           Sjednica će se održati 09.10.2023. godine, (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

 

           Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

 

D N E V N I    R E D

 

 

        Zapisnik sa XI sjednice Skupštine;

 

  1. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena komunalnih usluga DOO Vodovod “Bistrica” za 2024.godinu;
  2. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Odluke o organizovanju JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”;
  3. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”;
  4. Predlozi Odluka iz imovinsko-pravne oblasti.  

                                                              

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

 

                                                                                                                         Predsjednik,

                                                                                                                           Ernad Suljević s.r.

 

 


Tonski zapis sa XII sjednice SO Bijelo Polje...rar