U nastavku 3. sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje kojom je predsjedavao Abaz Dizdarević odbornici su usvojili svih 29 tačaka dnevnog reda. Usvojen je Predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Bijelo Polje za 2017.godinu, a predsjednik Opštine Petar Smolović učestvujući u raspravi istakao je da je nezavsni revizorski Tim dao mišljenje da je ovaj izuzezno značajan dokument u skladu sa zakonom.

Data je saglasnost na Odluku predsjednika Opštine da se za glavnog administratora imenuje Marina Petrić diplomirana pravnica, koja je i do sada obavljala ovu funkciju.

Usvojeni su i Predlozi odluka o o prestanku mandata direktora JU Centar za sport i rekreaciju, a za vršioca dužnosti direktora ove ustanove imenovan je Marko Maslovarić, a data je i saglasnost na odluku Odbora direktora DOO Parking servis Bijelo Polje da se za vršioca dužnosti imenuje Ismar Ćorović.

Odbornici su usvojili i Predlog Odluke o donošenju Strateškog plana razvoja sporta opštine Bijelo Polje za period 2018-2021. a izabran je i Savjet za saradnju lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama čiji je predsjednik Abaz Dizdarević a članovi Ivana Šćekić, Lazar Radović, Almina Zejnilović (predstavnici Opštine), Lidija Guberinić, Tufo Pućurica i Željko Đukić (predstavnici nevladinih organizacija).

Lokalni parlament je izabrao i novi sastav OIK-a, na čelu da predsjednikom Opštinske izborne komisije Duškom Vojinovićem, za zamjenika predsjednika izabran je Radenko Vujošević, za sekretara Edis Ćatović, a za člana Mehmed Salemović, Enes Hadžajlić zamjenik člana, Hazbo Mustajbašić član, Alma Fetahović zamjenik člana, Gordana Femić, član, Dragana Konatar zamjenik člana, Sandra Bojović član i Ljubiša Jokić zamjenik člana.

Skupština Opštine je na današnjem zasijedanju izabrala i upravljačke organe lokalnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština. U Odbor direktora D.O.O „Komunalno-Lim“ Bijelo Polje imenovani su Tomislav Timotijević predsjednik i članovi Veljo Kovačević, Hazbo Mustajbašić, Sabahet Spahić i Senad Pačariz. Za predsjednika Odbora direktora DOO Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje imenovan je Džemal Ljušković, a za članove: Veselin Pavićević, Admir Dizdarević, Kemal Omerović i Milija Minjević. Za predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“ imenovan je Alen Hasić, a za članove Vesna Raosavljević i Ismet Kadić, predstavnik roditelja korisnika usluga.

Imenovan je i Žiri za dodjelu najvećeg opštinskog priznanja- Nagrade „3.Januar“ za 2018. godinu, za predsjednika imenovan je Abaz Dizdarević, a za članove Blaga Žurić, Radomir Perišić, Ismar Ćorović, Amer Smailović, Vaso Obradović i Bojana Furtula.

Žiri za dodjelu javnih priznanja za 2018. godinu radiće u sastavu: prof.dr Velimir Rakočević i članovi: prof.dr Milivoje Radović, prof.dr Rifat Alihodžić, Kemal Musić i Ranislav Popović.

Takođe, Skupština je danas usvojila i značajna dokumenta: Predlog Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018-2022.godina; Predlog Odluke o proglašenju biznis zona „Nedakusi“, „Cerovo“ „Vraneška dolina“, „Bistrička dolina“, „Rakonje-Ravna Rijeka“ i „Ribarevine-Poda“ otvorenim za ulaganje; Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju biznis zona „Nedakusi“, „Cerovo“, „Vraneška dolina“, „Bistrička dolina“, „Rakonje-Ravna Rijeka“ i „Ribarevine-Poda“; Predlog Razvojnog plana biznis zona „Nedakusi“, „Cerovo“, „Vraneška dolina“, „Bistrička dolina“, „Rakonje-Ravna Rijeka“ i „Ribarevine-Poda“; Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika; Predlog Odluke o izmjenama Odluke o određivanju dodatka na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u Opštini Bijelo Polje; Predlog Odluke o naknadama za rad odbornika i drugih lica koja bira ili imenuje Skupština opštine; Predlog Odluke o organizovanju Javne ustove „Centar za podršku djeci i porodici“; Predlog Odluke o izmjenama Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“; Predlog Odluke o obezbjeđenju dodatnih sredstava klubovima odbornika u Skupštini opštine Bijelo Polje za pokriće troškova kancelarijskog prostora; Predlog Odluke o raspisivanju oglasa za davanje u zakup nepokretnosti; Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za skidanje tereta otuđenja i opterećenja („Sl.list CG-opštinski propisi“ br. 28/15 od 10.08.2015.godine); Predlog Odluke o usvajanju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Bijelo Polje sa posebnim osvrtom na ski centar „Cmiljača“; Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“; Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove „Centar za podršku djeci i porodici“.