Na osnovu člana 7 stav 2 Odluke o uslovima, načinu i postupku za dodjelu opštinske Nagrade „3.Januar“ („Sl.list RCG–Opštinski propisi“ br. 30/07 i „Sl.list CG–Opštinski propisi“ br.40/10), Skupština opštine Bijelo Polje objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

o predlaganju kandidata za dodjelu opštinske Nagrade „3. Januar“ za 2020. godinu