Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21)  s a z i v a m:

  

DVADESET ŠESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 23.12.2021. godine, (četvrtak) sa početkom u 9 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

             Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I    R E D

 

      Zapisnik sa XXV sjednice Skupštine;

 1. Predlog Programa rada Skupštine za 2022. godinu;
 2. Predlog Odluke o budžetu Opštine za 2022. godinu;
 3. Program uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2022.godinu;
 4. Predlog Odluke o potvrđivanju rješenja predsjednika Opštine 01-018/21-701/2 od 29.10.2021.godine;
 5. Predlog Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Bijelo Polje;
 6. Predlog Odluke o izmjenama Odluke o porezu na nepokretnosti u opštini Bijelo Polje;
 7. Program rada Javne ustanove Centar za kulturu ”Vojislav Bulatović-Strunjo” za 2022. godinu;
 8. Program rada Javne ustanove Muzej Bijelo Polje za 2022. godinu;
 9. Program rada Javne ustanove “Ratkovićeve večeri poezije” za 2022. godinu;
 10. Program rada Javne ustanove “Centar za podršku djeci i porodici” za 2022. godinu;
 11. Predlog Odluke o utvrđivanju cijene dnevnog boravka u JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“;
 12. Program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju “Tisa” za 2022. godinu;
 13. Program rada Javne ustanove “Centar za sport i rekreaciju” za 2022. godinu;
 14. Predlog Odluke o organizovanju Turističke organizacije Bijelo Polje;
 15. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut DOO „Parking-servis“ Bijelo Polje;
 16. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga za opšta i posebna parkirališta DOO „Parking-servis“ Bijelo Polje;
 17. Program rada DOO “Parking – servis” Bijelo Polje za 2022. godinu;
 18. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut DOO Vodovod „Bistrica“;
 19. Program rada DOO Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje za 2022. godinu;
 20. Informacija o osposobljenosti DOO „Komunalno-Lim“ za zimsku sezonu;
 21. Predlog Odluke o sufinansiranju dijela troškova na uslugama vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda korisnicima MOP-a, korisnicima tuđe njege i invalidnim licima;
 22. Predlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata koji pomažu razvoju lovstva i lovnog turizma na teritoriji opštine Bijelo Polje;
 23. Izvještaj o realizaciji Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom 2016-2020.godine;
 24. Izbor i imenovanja;

- Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju zamjenika člana Opštinske izborne komisije;

- Predlog Odluke o imenovanju dva člana Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih   

  organizacija;

- Predlog Odluke o prestanku mandata člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere;

- Predlog Odluke o prestanku mandata  i imenovanju člana Upravnog odbora Javne Ustanove Centar za djecu     

  i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“.

           

       Molim Vas da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti obavijestite Službu Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.             

                  

 SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

                                                                                                        Predsjednica,

                                                                                                          Nemša Omerhodžić, s.r.


Materijal za XXVI sjednicu možete preuzeti ovdje...rar