PROGRAM RADA SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE ZA 2020. GODINU

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA RADA SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE ZA 2019. GODINU 

ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

STATUT OPŠTINE BIJELO POLJE

POSLOVNIK SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

ODLUKA O NAČINU I POSTUPKU UČEŠĆA LOKALNOG STANOVNIŠTVA U VRŠENJU JAVNIH POSLOVA

ODLUKA O MJESNIM ZAJEDNICAMA

ETIČKI KODEKS LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

ETIČKI KODEKS IZABRANIH PREDSTAVNIKA I FUNKCIONERA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI