Organi Opštine su Skupština Opštine i predsjednik Opštine. Skupština je predstavnički organ gradjana Opštine. Skupštinu čine odbornici koje biraju gradjani na osnovu slobodnog, opšteg, jednakog i neposrednog biračkog prava, tajnim glasanjem, na period od četiri godine u skladu sa zakonom.

U Skupštinu Opštine se bira 30 odbornika i još po jedan odbornik na svakih 5000 birača. Broj odbornika utvrdjen je posebnom Odlukom Skupštine Opštine, koji je shodno zakonu utvrdjen na 38 odbornika. Mandat odbornika počinje da teče verifikacijom mandata od strane Skupštine.