Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m:

 

TREĆU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 10. 12. 2018. godine, (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

Zapisnik sa II sjednice Skupštine Opštine

 1. Predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Bijelo Polje za 2017.godinu;
 2. Predlog Odluke o donošenju Strateškog plana razvoja sporta opštine Bijelo Polje za period 2018-2021;
 3. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o imenovanju glavnog administratora Opštine;
 4. Predlog Odluke o imenovanju Savjeta za saradnju lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama;
 5. Predlog Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije;
 6. Predlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora direktora DOO „Komunalno-Lim“ Bijelo Polje;
 7. Predlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora direktora DOO Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje;
 8. Predlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“;
 9. Predlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Žirija za dodjelu Nagrade „3.Januar“;
 10. Predlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Žirija za dodjelu javnih priznanja;
 11. Predlog Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018-2022.godina;
 12. Predlog Odluke o proglašenju biznis zona „Nedakusi“, „Cerovo“ „Vraneška dolina“, „Bistrička dolina“, „Rakonje-Ravna Rijeka“ i „Ribarevine-Poda“ otvorenim za ulaganje;
 13. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju biznis zona „Nedakusi“, „Cerovo“, „Vraneška dolina“, „Bistrička dolina“, „Rakonje-Ravna Rijeka“ i „Ribarevine-Poda“;
 14. Predlog Razvojnog plana biznis zona „Nedakusi“, „Cerovo“, „Vraneška dolina“, „Bistrička dolina“, „Rakonje-Ravna Rijeka“ i „Ribarevine-Poda“;
 15. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika;
 16. Predlog Odluke o izmjenama Odluke o određivanju dodatka na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u Opštini Bijelo Polje;
 17. Predlog Odluke o naknadama za rad odbornika i drugih lica koja bira ili imenuje Skupština opštine;
 18. Predlog Odluke o organizovanju Javne ustove „Centar za podršku djeci i porodici“;
 19. Predlog Odluke o izmjenama Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“;
 20. Predlog Odluke o pravu na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći;
 21. Predlog Odluke o obezbjeđenju dodatnih sredstava klubovima odbornika u Skupštini opštine Bijelo Polje za pokriće troškova kancelarijskog prostora;
 22. Predlog Odluke o zasnivanju stvarne službenosti u korist „Hidro Lještanica“ DOO Podgorica;
 23. Predlog Odluke o raspisivanju oglasa za davanje u zakup nepokretnosti;
 24. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za skidanje tereta otuđenja i opterećenja („Sl.list CG-opštinski propisi“ br. 28/15 od 10.08.2015.godine)
 25. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Opštine Bijelo Polje;
 26. Predlog Odluke o usvajanju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Bijelo Polje sa posebnim osvrtom na ski centar „Cmiljača“;
 27. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“;
 28. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove „Centar za podršku djeci i porodici“.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

Predsjednik,

Abaz Dizdarević, s.r.


Materijal za treću sjednicu možete preuzeti ovdje ... rar