Na osnovu člana 9 Odluke o uslovima, načinu i postupku za dodjelu opštinske Nagrade „3.Januar„ („Sl list RCG-Opštinski propisi br.30/07 i br. 40/10), sazivam:

 

II (drugu) sjednicu Žirija za dodjelu Nagrade „3.Januar“, za 30.12. 2021. godine sa početkom u 16 časova u kabinetu predsjednika Skupštine Opštine.

 

 Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

Donošenje Odluke o dodjeli Nagrade „3.Januar“ . 

 

Žiri za dodjelu Nagrade „3.Januar“ za 2021. godinu

 

 

 

                                                                                                                Predsjednik,

                                             Elvir Zvrko,s.r.