Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21)  s a z i v a m:

XXVIII SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

koja će se održati 31.01.2022. godine, (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje

 

Za sjednicu predlažem:

D N E V N I    R E D

Zapisnik sa XXVI sjednice Skupštine;

  1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine za 2021. godinu;
  2. Izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcije lokalne samouprave za 2021. godinu;
  3. Predlog Odluke o utvrđivanju broja odbornika;
  4. Predlog Odluke o prestanku mandata predsjedniku Opštine;
  5. Predlog Odluke o prestanku mandata potpredsjedniku Opštine Nerminu Bećiroviću;
  6. Predlog Odluke o prestanku mandata potpredsjedniku Opštine Ernadu Suljeviću;
  7. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu;
  8. Izbori i imenovanja

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta JU Ratkovićeve večeri poezije o izboru direktora Ustanove;

- Predlog Odluke o prestanku mandata članu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave;

  1. Izbor predsjednika Opštine.

 

S poštovanjem,

Predsjednica Skupštine

Nemša Omerhodžić


Dnevni red...pdf

Materijal za XXIV sjednicu možete preuzeti ovdje...rar