Na osnovu člana 39 Zakona o lokalnoj samoupravi samoupravi ("Sl. list CG" br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 47 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- Opštinski propisi“ br. 19/18) i člana 3 stav 1 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- Opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21) sazivam: 

 

PRVU SJEDNICU NOVOIZABRANE SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE 

 

            Sjednica će se održati 08. 12. 2022. godine, (četvrtak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I   R E D 

 

  1. Izvještaj Opštinske izborne komisije o konačnim rezultatima za izbor odbornika u Skupštinu opštine Bijelo Polje, održanih 23. 10. 2022. godine;
  2. Potvrđivanje mandata odbornika;
  3. Izbor predsjednika Skupštine opštine Bijelo Polje. 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE 

 

 

 

                                                                                      Predsjednica,

                                                                                       Nemša Omerhodžić s.r.

 


Materijal sa prve sjednice SO Bijelo Polje... rar 

Tonski zapis sa prve sjednice SO Bijelo Polje... rar