Na osnovu člana 39 Zakona o lokalnoj samoupravi samoupravi ("Sl. list CG" br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 47 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- Opštinski propisi“ br. 19/18) i člana 3 stav 1 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- Opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21) sazivam: 

 

PRVU SJEDNICU NOVOIZABRANE SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE 

 

            Sjednica će se održati 08. 12. 2022. godine, (četvrtak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I   R E D 

 

  1. Izvještaj Opštinske izborne komisije o konačnim rezultatima za izbor odbornika u Skupštinu opštine Bijelo Polje, održanih 23. 10. 2022. godine;
  2. Potvrđivanje mandata odbornika;
  3. Izbor predsjednika Skupštine opštine Bijelo Polje. 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE 

 

 

 

                                                                                      Predsjednica,

                                                                                       Nemša Omerhodžić s.r.