Na osnovu člana 9 Odluke o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija („Sl.list CG-opštinski propisi“ br.34/11), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Opštine Bijelo Polje, upućuje:

 

J A V N I   P O Z I V

 za predlaganje tri predstavnika nevladinih organizacija (od kojih je jedan iz reda nevladinih organizacija koje se bave pitanjima osoba sa invaliditetom) za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

 

Kandidata za člana Savjeta može da predloži nevladina organizacija koja ispunjava sjedeće uslove:

Na osnovu člana 24 Zakona o elektronskim medijima (,,Službeni list Crne Gore“ br. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13 i 55/16) i člana 23 Odluke o organizovanju Lokalnog  javnog emitera Radio Bijelo Polje  (“Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi, br. 25/11), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje upućuje drugi:

 

J A V N I  P O Z I V

ovlašćenim  predlagačima  za podnošenje predloga  kandidata za imenovanje dva člana Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje

 

 1. Ovlašćeni predlagači člana Savjeta su sa teritorije opštine Bijelo Polje i predlažu jednog kandidata iz oblasti nevladine organizacije koje se bave zaštitom prava osoba sa invadliditetom, udruženja  penzionera, mladih

Na osnovu člana 15 Odluke o Etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere („Sl.list CG – opštinski propisi br.36/10), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje,  objavljuje:

 

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za predsjednika i članove Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

 

Pravo predlaganja kandidata imaju: građanin, grupa građana, obrazovne, naučne i stručne institucije, ustanove iz oblasti kulture, medija, sporta i nevladine organizacije. Za predsjednika i člana Etičke komisije isto lice može biti birano najviše dva puta uzastopno.

Na osnovu člana 16 Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike („Sl.list CG – opštinski propisi br. 36/10), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, objavljuje:

 

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za predsjednika i članove Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike 

 

 

Pravo predlaganja kandidata imaju: građanin, grupa građana, zaposleni u organima lokalne uprave,  zaposleni u javnim službama,  zaposleni u lokalnim medijima i nevladine organizacije koje imaju sjedište na području Opštine.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top