Na osnovu člana 152  Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – Opštinski propisi” br. 19/18), objavljuje se


P o z i v

Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na X sjednicu
Skupštine opštine Bijelo PoljePozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Bijelom Polju, da podnesu prijave za učešće u radu X sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, koja je zakazana za 01.10. 2019. godine, sa početkom u 10,00 časova.

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m:


DESETU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE


Sjednica će se održati 01.10. 2019. godine, (utorak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

Sjednica Odbora za društvene djelatnosti zakazana je za 09.07.2019. godine (ponedjeljak) u 13 časova.

Sjednica Odbora za društvene djelatnosti zakazana je za 08.07.2019. godine (ponedjeljak) u 10 časova.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top