Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG" br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21) sazivam:

 

SEDMU  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 27.03.2023. godine, (ponedjeljak)  sa početkom u 10 časova u sali Skupštine Opštine.

NVO Ženska alijansa za razvoj - Nikšić u saradnji sa lokalnim partnerom nevladinom organizacijom  Udruženje za razvoj civilnog društva – Bijelo Polje, organizovala je lokalni događaj okrugli sto na temu: "Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou, zagovaranje za budžet po mjeri građana/ki”, 10.03.2023. god. sa početkom u 11h, u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

Događaj je organizovan u sklopu projekta "Zagovaranje rodno odgovornog budžeta na lokalnom nivou", koji sprovodi Ženska alijansa za razvoj - Nikšić, podržan je od strane Reaktora – Istraživanje na djelu i njihovih partnera kroz akciju „Unaprjeđenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU“. Ovu akciju finansira Evropska unija, a sufinansira Švedska.

Prisutne je pozdravila Mirsala Idrizović izvršna direktorica Udruženja za razvoj civilnog društva – Bijelo Polje i tom prilikom zahvalila se lokalnoj samoupravi na saradnji i podršci u organizovanju ovog događaja, na raspolaganju prostornih, ljudskih i tehničkih resursa, predstavniku medija NVO Multimedijalni studio koji izvještava u kontinuitetu sa aktivnosti koje organizuje Udruženje.

Na osnovu člana 28 Zakona o elektronskim medijima (“Sl.list CG” br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13, 55/16 i 92/17), člana 24 Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje („Sl.list RCG-Opštinski propisi“ br. 25/11) i Javnog poziva broj 02-016/23-22 objavljenom u Dnevnom listu „Pobjeda“ 11.01.2023.godine, Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, objavljuje

 

LISTU

blagovremenih i potpunih predloga  kandidata za imenovanje tri člana Savjeta Lokalnog javnog emitera „Radio Bijelo Polje“

Na osnovu člana 24 Zakona o elektronskim medijima (,,Službeni list Crne Gore“ br. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16, 92/17, 82/20), člana 23 Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera „Radio Bijelo Polje“ ("Sl.list CG - opštinski propisi", br.25/11 i 11/18), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje  objavljuje:

 

J A V N I    P O Z I V

za predlaganje kandidata za člana Savjeta Lokalnog javnog emitera

„Radio Bijelo Polje“ iz reda nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava osoba sa invaliditetom, udruženja penzionera, mladih

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top