Na osnovu člana 19 Odluke o  Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave , ("Službeni list RCG - opštinski propisi", br. 02/06 ), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, objavljuje:

 

J A V N I  P O Z I V

za predlaganje kandidata za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Na osnovu člana 28 Zakona o elektronskim medijima (“Sl.list CG” br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13, 55/16 i 92/17),  člana 24 Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje („Sl.list RCG-Opštinski propisi“ br. 25/11) i Javnog poziva broj 02-016/22-7423 objavljenom u Dnevnom listu „Pobjeda“ 16.08.2022.godine, Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, objavljuje

 

LISTU

 predloženih kandidata za imenovanje dva člana Savjeta Lokalnog javnog emitera „Radio Bijelo Polje“

Sjednica  Odbora za izbor i imenovanja zakazana je za 06. 10. 2022. godine (četvrtak), sa početkom u 10 časova i 30 minuta.

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18,34/19,38/20, 50/22 i 84/22), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 59 stav 3 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- Opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21) s a z i v a m: 

 

TRIDESET TREĆU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE 

 

Sjednica će se održati 14.10.2022. godine, (petak) sa početkom u 13 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje. 

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top